FireStrtr

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. FireSTRTR (“FireSTRTR”) is een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam. FireSTRTR is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 76367649. Het doel van FireSTRTR is het uitoefenen van een praktijk van crisismanagement, conflictbeheersing, verandermanagement, begeleiding van besluitvormings- en evaluatieprocessen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens FireSTRTR en op alle rechtsverhoudingen van FireSTRTR met derden.

3. Iedere aansprakelijkheid van FireSTRTR is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door FireSTRTR afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van FireSTRTR komt. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,--of, indien het in totaal door FireSTRTR in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 100.000.

4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens FireSTRTR in verband met de uitvoering van de door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na een jaar na het moment waarop de opdrachtgeverbekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamhedendoor FireSTRTR.

5. FireSTRTR zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FireSTRTR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. FireSTRTR heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door FireSTRTR wordt vastgesteld. Onkosten en andere kosten die FireSTRTR ten behoeve van de opdrachtgever betaalt worden separaat in rekening gebracht. Ter wordt geen percentage ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

7. De betalingstermijn voor declaraties van FireSTRTR is veertien (14) dagen na de factuurdatum.

8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FireSTRTR en de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands Recht. De opdrachtgever en FireSTRTR trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-mediation Reglement. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.

9. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van FireSTRTR, maar ook ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.