FireStrtr

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, en moeten organisaties kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’). FIRESTRTR voldoet aan de vereisten. Dat kunt u nalezen in onderstaande privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons-en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze cliënten, potentiële cliënten, opdrachtgevers en de aan hen verbonden personen die betrokken zijn/worden bij de door ons uit te voeren opdracht, en andere personen die contact met ons hebben. FIRESTRTR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?


Indien u een opdracht aan FIRESTRTR verstrekt of indien u op een of andere manier betrokken bent/wordt bij de uitvoering van die opdracht, verwerkt FIRESTRTR uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor het dossier, waaronder gegevens die nodig zijn voor de facturering. Soms worden ook gevoelige en/of bijzondere gegevens verwerkt. FIRESTRTR kan de opdracht niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens door het verstrekken van de opdracht aan FIRESTRTR respectievelijk door uw medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht. FIRESTRTR verwerkt geen gegevens afkomstig van bezoek aan onze website (cookies, IP-adressen etc.).

Het kan voorkomen dat FIRESTRTR uw e-mailadres gebruikt om u af en toe een persbericht te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat bij ons aangeven.

Hoe lang bewaart FIRESTRTR uw gegevens?

FIRESTRTR bewaart dossiers in beginsel tot twee jaar na afloop van de opdracht. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar).

Hoe lang bewaart FIRESTRTR uw gegevens?

PURELEGAL bewaart dossiers in beginsel tot twee jaar na afloop van de opdracht. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar).

Met wie delen wij uw gegevens en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld in het kader van onze dienstverlening. FIRESTRTR heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Met partijen die in opdracht van FIRESTRTR gegevens verwerken (zoals onze ICT provider) is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor geborgd wordt dat ook deze derden passende veiligheidsmaatregelen treffen.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet-en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Het gaat daarbij onder andere om:
a. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. het recht op rectificatie van uw gegevens. c. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via

Telefoonnummer:  06 51 80 96 27

en via e-mail: info@firestrtr.nl.

Versie juni 2021.